Vi utarbeider klare og kortfattede avtaler angående:

  • Overdragelse og utleie av hus og leilighet
  • Kjøp/salg av aksjer
  • Samarbeidsavtaler
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Ansettelser/oppsigelser
  • Opprettelse av aksjeselskap
  • Kapitalforhøyelser
  • Vei-fellesskap

Vi kan vurdere konflikter og finne løsninger.

Vi kan føre forhandlinger.

Vi er et team med 7 advokater, og har mye ekspertise og erfaring.

AKSJONÆRAVTALE

En aksjonæravtale er et nyttig styringsdokument mellom aksjonærene i et selskap. Aksjonæravtale sees rettslig sett adskilt fra det juridiske selskapet som sådan. Det er en avtale mellom aksjonærene som gjerne regulerer andre forhold enn vedtektene.

En aksjonæravtale nedfeller ofte bestemmende retningslinjer for den planlagte driften av selskapet og samarbeidet mellom aksjonærene. Ved oppstart av et selskap eller i begynnelsen av et aksjonærsamarbeid kan det være fornuftig å tenke igjennom, og skriftlig avtale, viktige forhold mellom aksjonærene i en aksjonæravtale. En aksjonæravtale kan derfor også virke preventivt – i betydningen av å unngå eventuelle senere utfordringer mellom partene.

En aksjonæravtale kan være enkelt utformet - eller omfattende, alt avhengig av de konkrete omstendigheter. Visse reguleringer bør uansett gå igjen, uavhengig av aksjonæravtalens omfang:

1. Selskapets forretningside

Her beskrives formålet til aksjonærene med selskapet, foruten å tjene penger. Definer gjerne kort bakgrunnen for selskapets eksistens og drift, selskapets målsetninger og ikke minst retningslinjer for samarbeidet mellom partene i aksjonæravtalen. Ved eventuell tvil om den nærmere betydningen av andre bestemmelser i aksjonæravtalen, er det naturlig at de forsøkes å tolkes i overenstemmelse med en slik bestemmelse om forretningsideen – som gjerne kan betegnes som en “fanebestemmelse”.

Standardavtaler benyttes i mange ulike forbindelser, både i nærings- og forbrukerforhold, som f.eks. forhandleravtale, leverandør/fraktavtale og låneavtale mellom bank og låntager. En standardavtale kan gjerne ha karakter av å være en individuell avtale – selv om det egentlig ikke er tilfelle. Dette nettopp siden standardavtaler har forhåndsbestemte og mer generelle vilkår.

2. Styrets sammensetning

Aksjonæravtalen må gjerne regulere hvor mange styremedlemmer selskapet skal ha - og om enkelte aksjonærgrupper skal være sikret representasjon i styret..

Uten slik regulering vil den som har aksjemajoriteten kunne bestemme alt og velge inn bare sine medlemmer i styret, mens minoritetsaksjonærene ikke blir representert.

En manglende regulering av styrets sammensetning er en årsak til mange konflikter, og kan gjerne betegnes som en klassisk feil. Husk at 50,01 % av aksjene bestemmer styrets sammensetning – i henhold til aksjeloven.

Det kan derfor være gunstig med en nærmere beskrivelse i aksjonæravtalen hvordan de ulike aksjonærer skal ha rett til å utpeke styrerepresentanter.

3. Rådighet (samtykke) og forkjøpsrett

Aksjonæravtalen bør bestemme at en aksjonær ikke kan selge sine aksjer (alle eller deler) uten etter samtykke fra de øvrige partene i aksjonæravtalen, men at slikt samtykke ikke kan nektes uten saklig grunn.

Det bør videre være utførlig regulert om de øvrige aksjonærers forkjøpsrett, ved enhver form for salg eller overføring.

4. Konkurranseforbud

Aksjonæravtalen bør inneholde en klausul om partene ikke kan drive, delta i eller bistå virksomhet som konkurrerer med selskapets virksomhet.

Aksjonæravtalen bør også inneholde en klausul om at et slikt konkurranseforbud er gjeldene i ett år etter at en, eller flere aksjonærer, selger seg ut av selskapet

Ikke få rettstvister skyldes en manglende bestemmelse om konkurranseforbud. En illojal opptreden fra den ene parten kan være at han utnytter seg av selskapets kunder,” knowhow” og rekrutterer nøkkelpersonell – i konkurranseøyemed

Aksjonæravtalens virkning for rettsetterfølgere/nye aksjonærer

Aksjonæravtalen bør regulere at senere erververe av aksjene fra de som er parter i aksjonæravtalen, også blir bundet av avtalen – dersom de gjenværende avtalepartene ønsker dette

Selv om det er god stemning og optimisme ved oppstart eller i begynnelsen av et samarbeid, er det utallige forhold som har strandet og ikke minst ført til rettstvister – pga for dårlig forarbeid. Noe som enkelt kunne vært unngått gjennom en regulerende aksjonæravtale.

Gjennom vår forretningsjuridiske kompetanse har vi tilegnet oss kunnskap og erfaring, som bidrar til verdiskapning for våre klienter – samt unngår uforutsette juridiske utfordringer

Kontraktsforhandlinger kan være ulike, fra kontraktsforhandlinger om en mindre leverandøravtale til større forhandlinger om salg av selskaper. Vår erfaring tilsier alltid det samme - jo bedre forberedt desto bedre blir resultatet i kontraktsforhandlingene.

Følgende tips kan være med på å ivareta dine interesser best mulig ved kontraktsforhandlinger:

KONTRAKTSFORHANDLINGER – TIPS

1. Strategi

Klargjøre hva du ønsker å oppnå i kontraktsforhandlingene. Her fastlegger du din strategi for forhandlingene. Det innebærer også hvordan din fremgangsmåte skal være, som når du skal fremlegge de ulike synspunkter og krav.

2. Rammer

Definer på forhånd “best case” og “worst case”.

Det er en klassisk feil og ikke på forhånd tenke vel igjennom strategi og rammer. Hvis ikke man vet hvor en skal - er det vanskeligere å oppnå et godt resultat.

3. Analysere motparten

Hva tror du motpartens siktemål er, og hva vil han for all del unngå som resultat i kontraktsforhandlingene. Dersom du har satt deg bedre inn i motpartens drift, formål og hensyn, forstår du motparten på et annet nivå – som du kan gjøre til din fordel under kontraktsforhandlingene.

4. Ta initiativet

Den som tar initiativet under kontraktsforhandlingene kommer straks i førersetet og får i større grad bestemme premissene – enn den passive. Motparten kan som regel bare gå i diskusjon rundt noen av kravene dine, hvis ikke kommer man aldri fremover i prosessen. Følgelig vil du ved å ta initiativet kunne få igjennom flere av dine krav under kontraktsforhandlingene uten nevneverdig diskusjon.

5. Fokusere på hovedpunktene: - ikke drukne i detaljene

Det hender at detaljene tar overhånd i kontraktsforhandlingene på ett tidlig stadium. Konsekvensen av dette kan være at du mister oversikten over hva som er det essensielle for deg, og ikke minst – motparten kan misforstå hva som er dine vesentligste krav. Fokuser derfor hele tiden på hovedpunktene og strategien, jf. pkt. 1, du har lagt opp til, å gi etter på detaljene dersom du ivaretar hovedpoengene dine.

6. Opptre saklig, bestemt og løsningsorientert

Kontraktsforhandlinger kan oppfattes som et psykologisk spill. Oppførselen din, og til dine rådgivere, kan derfor være av betydning for det endelige resultatet. De fleste respekterer til dels harde forhandlinger, i hvert fall så lenge argumentasjonen fremsettes på en saklig måte.

Hvis man i tillegg fokuserer på å være løsningsorientert, med hele tiden å ha alternative løsninger for hånden, vil motparten i større grad kunne gå med på dine premisser under kontraktsforhandlingene.

7. Ha et kort i erme

Kontraktsforhandlinger kan være et taktisk spill. Man skal være real og til dels åpen, men man behøver ikke spille ut alle kortene sine i begynnelsen. Har du et godt kort, særlig hvis du vet at motparten ikke kan lese det, så kan det i enkelte tilfelle være taktisk riktig å spare det til slutt – for enklere å trumfe det igjennom.

8. Erfaring - rådgiver!

Hvis du ikke har erfaring selv, eller hvis saksforholdet er komplisert, bør du benytte kompetent juridisk rådgiver i kontraktsforhandlingene. I forhold til det resultatet man kan oppnå ved bruk av rådgiver i kontraktsforhandlinger, er det liten tvil om at det i de aller fleste tilfeller lønner seg.

Hvis du gjenkjenner deg i problemstillingene, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
Backegården i Grensen,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top